Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 29-03-2019

Algemene voorwaarden OranjeKlinieken

1. Informatie verstrekking

1. OranjeKlinieken licht de klant op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.

2. Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat OranjeKlinieken zich leiden door wat de klant redelijkerwijze dient te weten over: a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen; b. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de klant; c. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling; d. de staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de behandeling.
3. Een eerste consult is per definitie vrijblijvend.
4. De klant verklaart voor het maken van een afspraak voor een consult met een cosmetische doelstelling minimaal 18 jaar te zijn.

2. Voorafgaande toestemming

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de klant vereist.
2. Als de klant dat verzoekt, legt OranjeKlinieken schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de klant een afschrift daarvan.
3. De behandelingen zoals wij die uitvoeren zijn in Nederland bij minderjarigen verboden. Wij wijken hiervan onder geen beding af. Dit betekent dat zelfs een consult bij een minderjarige niet tot de mogelijkheden behoort om teleurstelling en fouten te voorkomen.

3. Zorg

1. OranjeKlinieken neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor OranjeKlinieken geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
2. OranjeKlinieken maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
3. OranjeKlinieken zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. OranjeKlinieken zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de klant bespreken.
4. Na de uitvoering van een chirurgische ingreep vindt indien medisch van toepassing altijd een nacontrole plaats. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de klant contact moet opnemen met OranjeKlinieken.

4. Dossier

1. OranjeKlinieken richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de klant.
2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt OranjeKlinieken aantekening van de gegevens over de gezondheid van de klant en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.
3. Onder meer worden vastgelegd: a. Toegediende en voorgeschreven medicatie; b. Als van toepassing de traceerbaarheid van medicatie en andere medische hulpmiddelen.
4. Op verzoek van de klant verstrekt OranjeKlinieken zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de klant.
5. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
6. Op verzoek van de klant voegt OranjeKlinieken een door de klant afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
7. OranjeKlinieken vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de klant daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de klant en als vernietiging volgens de wet niet mag.
8. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd, bewaart OranjeKlinieken de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

5. Geheimhouding

1. OranjeKlinieken verstrekt zonder de instemming van de klant geen gegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 5 van deze voorwaarden.
2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet: a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden; b. de ouders die het gezag over de klant uitoefenen of zijn voogd, indien van hen toestemming is vereist als bedoeld in het derde lid van artikel 2.

6. Informatie- en medewerking plicht

De klant geeft OranjeKlinieken, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs.

7. Persoonsgegevens

OranjeKlinieken gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Deze worden nooit aan derden verstrekt. Uw contactgegevens worden gebruikt om u telefonisch, per e-mail en per post informatie omtrent uw medische vragenlijst, afspraken en informatie over behandelingen met u te delen.

8. Aansprakelijkheid kliniek

1. OranjeKlinieken is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de klant lijdt als gevolg van een tekortkoming van OranjeKlinieken in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.

9. Aansprakelijkheid klant

1. De klant is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die OranjeKlinieken lijdt als gevolg van een tekortkoming van de klant of van de klant in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
2. Als de klant aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de klant niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade.

8. Klachtenregeling

1. OranjeKlinieken beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij OranjeKlinieken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij OranjeKlinieken ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OranjeKlinieken per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9. Betalingscondities

1. Betaling van overeengekomen behandeling geschiedt op verzoek op de behandeldag zelf.
2. Bij betaling in de kliniek heeft betaling per PIN de voorkeur.
3. De praktijk is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Dit artikel is van toepassing op de meeste medische behandelingen.
4. De praktijk behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van behandeling te wijzigen.

10. Verplaats- en annuleringsvoorwaarden

1. Wanneer u uw consultafspraak niet kunt nakomen dient u de afspraak te annuleren. U dient dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen. Als u binnen 48 uur voor de afspraak annuleert zonder gegronde redenen, dan kunnen wij u annuleringskosten a € 50,- in rekening brengen.
2. Wanneer u uw consultafspraak nalaat te annuleren dan zullen wij u annuleringskosten a € 50 in rekening brengen.

11. Recht

1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle door ons gesloten overeenkomsten zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van gunning door de voltallige directie. Enkel de directie is daartoe tekeningsbevoegd. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.